Nr postępowania DZ/IR/341/198/10

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę koryta cieku Górczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w zlewni cieku Górczynka.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska ?BIPROWODMEL? Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, z ceną brutto: 504.300,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska ?BIPROWODMEL? Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 - Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego ?HYDROPROJEKT? Poznań Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,21; - oferta nr 3 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa oraz p. Zbigniew Gabryś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo ? Wykonawcze Budownictwa ?Hydrosystem?, ul. Kobierzyńska 93/94, 30-382 Kraków reprezentowani przez Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 91,31; - oferta nr 4 - Zbigniew Bartosik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA ? BART, ul. Wojciechowskiego 17, 02-495 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 84,36.
Data zamieszczenia informacji