Nr postępowania DZ/IB/341/011/11

Budowa chodnika po południowej stronie ul. Polanka w Poznaniu (na odcinku od posesji nr 22 do skrzyżowania z ul. Katowicką).

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto 159.894,02 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 ? złożona przez Drogbet ? Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 80,45.
Data zamieszczenia informacji