Nr postępowania DZ/IB/341/012/11

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grochowska ? Rycerska w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 335.790,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 87,86; - oferta nr 2 - Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 3 - ELMONT KOSTRZYN WLKP. Sp. z o. o, ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 98,99.
Data zamieszczenia informacji