Nr postępowania DZ/UI/341/003/11

Utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania w 2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: ? dla Zadania A1, A2, A4 ? oferta nr 2 złożona przez P.P.R.I.H WODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto dla: Zadania A1? 146.985,00 zł; Zadania A2 ? 102.090,00 zł, Zadania A4 ? 110.700,00 zł; ? dla Zadania A5 ? oferta nr 4 złożona przez VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las z ceną brutto: 68.203,50 zł ? dla Zadania C ? oferta nr 5 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44C/10, 60-149 Poznań i Jacek Urban prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe URBAN, ul. Polna 28, 62-007 Biskupice, z ceną brutto: 559.650,00 zł PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - ?DANKAN? Sp. z o.o., ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A1 ? 66,76; Zadanie A2 ? 56,56; Zadanie A4 ? 60,30; Zadanie A5 ? 66,21; - oferta nr 2 - P.P.R.I.H WODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A1? 100; Zadanie A2 ? 100, Zadanie A4 ? 100; Zadanie A5 ? 99,02; - oferta nr 3 - ?EKOS POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A1 ? 83,33; Zadanie A2 ? 91,21; Zadanie A4 ? 98,85; Zadanie A5 ? 99,55; Zadanie C ? 80,46; - oferta nr 4 - VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las liczba uzyskanych punktów: Zadania A4 ? 86,71; Zadania A5 ? 100; - oferta nr 5 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44C/10, 60-149 Poznań i Jacek Urban prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe URBAN, ul. Polna 28, 62-007 Biskupice liczba uzyskanych punktów: Zadanie A2 ? 34,26; Zadanie A5 ? 100.
Data zamieszczenia informacji