Nr postępowania DZ/IB/341/014/11

Budowa oświetlenia w ul. Ropczyckiej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ELEKTRO-INSTALATOR Sp. z o. o., ul. Chociszewskiego 2A, 64-100 Leszno, z ceną brutto 95.079,75 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? złożona przez Jarosława Mirzejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EL SERWIS, ul. Długa 14, 95-030 Rzgów, liczba uzyskanych punktów: 77,77; ? oferta nr 2 ? złożona przez PNP Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 98,11. ? oferta nr 3 ? złożona przez Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 70,27. ? oferta nr 4 ? złożona przez VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 80,62. ? oferta nr 5 ? złożona przez Eugeniusza Pawlikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH, ul. 22 lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 81,37 ? oferta nr 6 ? złożona przez ELEKTRO-INSTALATOR Sp. z o. o., ul. Chociszewskiego 2A, 64-100 Leszno, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji