Nr postępowania DZ/UD/341/013/11

Przebudowa przepustu na cieku Świątnica pod ul. Krzesiny wraz
z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Andrzeja Marchlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano ? Remontowa ?BUDMOST?, ul. Opacka 22/18, 62-100 Wągrowiec, z ceną brutto: 596.340,70 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 2 ? Andrzej Marchlewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano ? Remontowa ?BUDMOST?, ul. Opacka 22/18, 62-100 Wągrowiec, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 3 ? INPRO ? BUD Andrzej Świderski Spółka jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,31; ? oferta nr 4 - ?POL ? DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 94,98;
Data zamieszczenia informacji