Nr postępowania DZ/IB/341/006/2011

Budowa układu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich wraz z remontem skrzyżowań ul. Warszawskiej z ul. Św. Michała i Krańcową w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ELMONT KOSTRZYN WLKP. Sp. z o. o, ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn ; P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn; EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ceną brutto: 20.233.189,48 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: ELMONT KOSTRZYN WLKP. Sp. z o. o, ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn ; P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn; EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 - COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 88,16; - oferta nr 3 - BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 98,03; - oferta nr 4 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 93,94; - oferta nr 5 ? ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła,, liczba uzyskanych punktów: 99,90.
Data zamieszczenia informacji