Nr postępowania DZ/IB/341/194/10

Opracowanie dokumentacji dla budowy i rozbudowy dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcenia Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, z ceną brutto: 996.300,00 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk, liczba uzyskanych punktów: 25,55; ? oferta nr 2: Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów ?TRANSPROJEKT? Sp. z o.o., ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 37,20; ? oferta nr 3: Biprogeo Projekt Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 99,63; ? oferta nr 4: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: WBP Zabrze Sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze oraz PxM ? Projekt - Południe Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 46,29; ? oferta nr 5: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Ayesa Polska Sp. z o.o., ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin oraz Agua y Estructuras S.A., ul. Marie Curie 2, Isla de la Cartuja, 41092 Sewilla, Hiszpania, liczba uzyskanych punktów: 46,61; ? oferta nr 6: Halcrow Group Ltd., Elms Mouse, 43 Brook Green, W6 7 EF London, Great Britain, liczba uzyskanych punktów: 14,26; ? oferta nr 7: ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,33; ? oferta nr 8: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa oraz Mott MacDonald Limited, Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Wielka Brytania reprezentowany przez Mott MacDonald Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 63,22; ? oferta nr 9: Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 10: Lafrentz ? Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 43,55; ? oferta nr 11: Scott Wilson Sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 40,70; ? oferta nr 12: Tebodin Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 24,92; ? oferta nr 13: Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-888 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 40,98.
Data zamieszczenia informacji