Nr postępowania DZ/UD/341/017/11

Remont przejścia podziemnego Mogileńska pod ulicą Warszawską w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Zbigniewa Przybeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych ?IKOMONT? Zbigniew Przybecki, ul. Gnieźnieńska 59, Janikowo, 62-006 Kobylnica, z ceną brutto: 671.569,54 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? INPRO ? BUD Andrzej Świderski Spółka jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,81; - oferta nr 2 ? Zbigniew Przybecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych ?IKOMONT? Zbigniew Przybecki, ul. Gnieźnieńska 59, Janikowo, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 ? ?POL ? DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 85,72; - oferta nr 4 ? ?Mosty Poznań? Sp. z o.o. ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,02.
Data zamieszczenia informacji