Nr postępowania DZ/IB/341/009/11

Budowa ulic: Strzegomskiej, Ptasiej, Wałbrzyskiej i Marcelińskiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do ul. Wałbrzyskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 19.459.537,86 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Drogbet Wieczorek Sp. j., ul. Rolna 8-10 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań; Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, reprezentowani przez Drogbet Wieczorek Sp. j., liczba uzyskanych punktów: 89,69; - oferta nr 2 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 79,85; - oferta nr 3 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ? Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl reprezentowani przez APRIVIA S.A., liczba uzyskanych punktów: 92,91; - oferta nr 4 - ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 84,09.
Data zamieszczenia informacji