Nr postępowania DZ/EL/341/023/11

Dostawa samochodów osobowych i samochodu dostawczego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o. o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, z ceną brutto: 253.626,00 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Auto-Centrum Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A., ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,98; - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o. o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji