Nr postępowania DZ/EL/341/022/11

Dostawa materiałów do poziomego cienkowarstwowego znakowania dróg.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PPG Polifarb Cieszyn S.A., ul. Chemików 7, 43-400 Cieszyn, z ceną brutto: 473.882,10 zł. Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena (100 %) Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punktów: 96,94; - oferta nr 2 - PPG Polifarb Cieszyn S.A., ul. Chemików 7, 43-400 Cieszyn, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 3 - Farby Maestria Polska Sp. z o.o., ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Płońsk, liczba uzyskanych punktów: 96,01.
Data zamieszczenia informacji