Nr postępowania DZ/EL/341/021/11

Dostawa słupków drogowych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: - TIOMAN Grzegorz Kończalski Sp. J., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, z ceną brutto: 93.111,00 zł dla Zadania A; - Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto: 56.949,00 zł dla Zadania B, - p. Przemysława Sokołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ?APREMO? ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, z ceną brutto: 155.865,60 zł dla Zadania C. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przemysław Sokołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ?APREMO? ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, liczba uzyskanych punktów: 100,00 dla Zadania C; - oferta nr 2 ? TIOMAN Grzegorz Kończalski Sp. j., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów: 100,00 dla Zadania A; - oferta nr 3 - Dach-Bud K. i K. Badowscy Sp. j., ul. Lipowa 63A, 45-773 Opole, liczba uzyskanych punktów: 99,34 dla Zadania A; - oferta nr 4 - Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 76,77 dla Zadania A, 100,00 dla Zadania B; - oferta nr 5 - Krzysztof Rymer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ?ERPLAST? Zakł. Pracy Chronionej, liczba uzyskanych punktów: 93,49 dla Zadania A; - oferta nr 6 - Dominik Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: 81,55 dla Zadania A; - oferta nr 7 - Metal ? Art. S.C. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,89 dla Zadania C.
Data zamieszczenia informacji