Nr postępowania DZ/ID/341/029/11

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w związku z budową układu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do TERM MALTAŃSKICH w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Pawła Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PJM Nadzór i Realizacja Robót Budowlanych, Czołowo, os. Międzylesie 47, 62-035 Kórnik, z ceną brutto: 66.912,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: p. Mariusz Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Walczak ? Projekt Pracownia Projektowo ? Konsultingowa?, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, liczba uzyskanych punktów: 78,61; - oferta nr 2: BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,18; - oferta nr 3: ?BUD-INVENT? Sp. z o.o., ul. Odkryta 36A, 03-140 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 77,71; - oferta nr 4: p. Henryk Krzekotowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?HEN-K? Inwestycje, Handel, Marketing, ul. Budowlanych 10/4, 62-081 Baranowo, liczba uzyskanych punktów: 47,30; - oferta nr 5: p. Stanisław Majchrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Majchrzycki, os. Stare Żegrze 76/10, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,67; - oferta nr 6: p. Paweł Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PJM Nadzór i Realizacja Robót Budowlanych, Czołowo, os. Międzylesie 47, 62-035 Kórnik, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji