Nr postępowania DZ/EL/341/026/11

Dostawa znaków drogowych typu średniego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Giera Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera sp. j., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo, z ceną brutto: 239.038,20 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Giera Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera sp. j., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 ? Dominik Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: 79,78; - oferta nr 3 - Krzysztof Rymer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ERPLAST Zakł. Pracy Chronionej, ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 84,37; - oferta nr 4 - Czmuda S.A., ul. Sokoła 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: 87,15; - oferta nr 5 - Restal Sp. z o. o., ul. Żerkowicka 1a, 45-838 Opole, liczba uzyskanych punktów: 69,46; - oferta nr 6 - Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów:96,27.
Data zamieszczenia informacji