Nr postępowania DZ/IB/341/027/11

Przebudowa ul. Frezjowej na odcinku od ul. Szarotkowej do ul. Stokrotkowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, z ceną brutto: 1.155.874,03 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? P.R.B.I. ?Podhorecki? Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 86,22; - oferta nr 2 ? Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR ? DRÓG s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 49,57; - oferta nr 3 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 94,09; - oferta nr 4 ? Henryk Wojkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ?HYDRO ? GAZ? Henryk Wojtkiewicz, ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 87,23; - oferta nr 5 ? ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 6 ? ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 73,61;. - oferta nr 7 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz liczba uzyskanych punktów: 87,46.
Data zamieszczenia informacji