Nr postępowania DZ/RB/341/020/11

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego podłużnego
i poprzecznego ulic miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla Zadania 1, 2 oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto dla: Zadania 1 ? 255.298,80 zł; Zadania 2 ? 448.359,60 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Pawła Czubiel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 88,41; - oferta nr 2 złożona przez Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1? 82,50; Zadanie 2: 83,25; - oferta nr 3 złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ?87,69; Zadanie 2: 76,13; - oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 2 ?69,95; - oferta nr 5 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ?VIA? Renata Rocławska Wojciech Rocławski s.c., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 87-300 Brodnica (lider konsorcjum) oraz Bartosza Kłossowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Trans Complex Usługi Sprzętem Budowlanym i Transport Drogowy, ul. Dworcowa 8, 74-200 Pyrzyce, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 67,79; Zadanie 2 ?64,14; - oferta nr 6 złożona przez Grawil Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 70,19; - oferta nr 7 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 100; Zadanie 2 ? 100.
Data zamieszczenia informacji