Nr postępowania DZ/UD/341/031/11

Remont przejścia podziemnego pod ul. Dąbrowskiego przy ul. Chodzieskiej w Poznaniu ? etap I

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?Mosty Poznań? Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, z ceną brutto: 792.463,12 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Zbigniew Przybecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych ?IKOMONT? Zbigniew Przybecki, ul. Gnieźnieńska 59, Janikowo, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów: 84,88; - oferta nr 2 ? INPRO ? BUD Andrzej Świderski Spółka jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,26; - oferta nr 3 ??Mosty Poznań? Sp. z o.o. ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 ? ?POL ? DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 77,45.
Data zamieszczenia informacji