Nr postępowania DZ/UD/341/036/11

Wykonanie przeglądów okresowych 5-letnich (rozszerzonych) dla obiektów inżynierskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla zadań od 1 do 24 uznana została oferta złożona przez Andrzeja Ziółkowskiego, ul. Czernika 3, 60-194 Poznań, z cenami brutto: Zadanie nr: Cena brutto 1 2400,00 PLN; 2 1300,00 PLN; 3 1400,00 PLN; 4 2300,00 PLN; 5 1500,00 PLN; 6 1600,00 PLN; 7 1700,00 PLN; 8 1500,00 PLN; 9 1500,00 PLN; 10 1500,00 PLN; 11 1700,00 PLN; 12 4900,00 PLN; 13 2400,00 PLN; 14 1200,00 PLN; 15 1600,00 PLN; 16 1800,00 PLN; 17 1900,00 PLN; 18 1800,00 PLN; 19 1800,00 PLN; 20 1500,00 PLN; 21 1700,00 PLN; 22 1500,00 PLN; 23 1500,00 PLN; 24 1500,00 PLN; PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Wykonawcy: I:Andrzej Ziółkowski, ul. Czernika 3, 60-194 Poznań,oferta nr 1 II P.P.H.U. PROMOST Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 75/2, 26-110 Skarżysko Kamienna oferta nr 2 zad. 1 oferta I:100, oferta II:53,17; zad.2 oferta I:100 -------------- zad.3 oferta I:100 oferta II:62,03; zad.4 oferta I:100 oferta II:42,48; zad.5 oferta I:100 oferta II:66,46; zad.6 oferta I:100 oferta II:70,89; zad.7 oferta I:100 oferta II:75,32; zad.8 oferta I:100 oferta II:66,46; zad.9 oferta I:100 oferta II:66,46; zad.10 oferta I:100 oferta II:66,46; zad.11 oferta I:100 oferta II:75,32; zad.12 oferta I:100 oferta II:32,05; zad.13 oferta I:100 oferta II:53,17; zad.14 oferta I:100 oferta II:62,94; zad.15 oferta I:100 oferta II:83,92; zad.16 oferta I:100 oferta II:94,41; zad.17 oferta I:100 oferta II:99,66; zad.18 oferta I:100 oferta II:94,41; zad.19 oferta I:100 oferta II:94,41; zad.20 oferta I:100 oferta II:78,68; zad.21 oferta I:100 oferta II:89,17; zad.22 oferta I:100 oferta II:78,68; zad.23 oferta I:100 oferta II:78,68; zad.24 oferta I:100 oferta II:78,68;
Data zamieszczenia informacji