Nr postępowania DZ/RB/341/039/11

Wykonanie pomiarów hałasu w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich w obszarze miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ewę Nicgórską-Dzierko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Nicgórska-Dzierko ?EQM? System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków, z ceną brutto: 43.025,40 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Ewę Nicgórską-Dzierko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Nicgórska-Dzierko ?EQM? System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 złożona przez LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 57,61; - oferta nr 3 złożona przez Piotra Hilszera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HYDROACUSTIC Piotr Hilszer, ul. Gnieźnieńska 34, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów: 71,56; - oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska ?SEPO? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów, liczba uzyskanych punktów: 59,33.
Data zamieszczenia informacji