Nr postępowania DZ/IB/341/050/11

Opracowanie dokumentacji dla przebudowy układu drogowego i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zamenhofa-Obrzyca i budowy sygnalizacji na istniejącym przejściu dla pieszych przez ul. Zamenhofa na wysokości ul. Jastrzębiej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Dominikę Pulikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED.-PROJEKT, ul. Królewny Śnieżki4, 60-193 Poznań, z ceną brutto: 86.038,50 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe ? Pracownie Projektowe Cejrowski&Krych Sp. j., ul. Os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,99; ? oferta nr 2 ? DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 58.29; ? oferta nr 3 ? Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED.-PROJEKT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji