Nr postępowania DZ/IB/341/042/11

Przebudowa ul. Nowotarskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej
w ulicach Garaszewo-Tarnowska na odcinku od ul. Nowotarskiej do wylotu W3 w rejonie ul. Tarnowskiej
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto: 2.644.502,40 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:?POL-DRÓG Kościan? Sp. z o.o., ul. Bonikowo ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan i Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-920 Wolsztyn, liczba uzyskanych punktów: 74,60; ? oferta nr 3 ? złożona przez Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 80,82. ? oferta nr 4 ? złożona przez Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 70,45. ? oferta nr 5 ? złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 100,00. ? oferta nr 6 ? złożona przez Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 59,41 ? oferta nr 8 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań i Wojtkiewicz Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ Swarzędz, ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 93,49; ? oferta nr 9 ? złożona przez Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 86,44.
Data zamieszczenia informacji