Nr postępowania DZ/EL/341/055/11

Dostawa elementów naprawczych do sygnalizacji świetlnej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 366.647,25 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 ? VIALIS Polska Sp. z o.o., Sierosław, ul. Skrajna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 59,08.
Data zamieszczenia informacji