Nr postępowania DZ/IR/341/041/11

Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska ?BIPROWODMEL? Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, z ceną brutto: 1.228.770,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, liczba uzyskanych punktów: 55,81; - oferta nr 2 ? Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska ?BIPROWODMEL? Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00;
Data zamieszczenia informacji