Nr postępowania DZ/UD/341/059/11

Utwardzenie drogi wewnętrznej na tyłach budynków mieszkalnych ul. Grochowskiej 118 ? 124 pomiędzy ulicami Brzask i Marcelińską z wjazdem od ul. Grochowskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 394.582,25 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Budownictwo Drogowe KRUG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 68,81; - oferta nr 2 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD Jacek Ratajczak, liczba uzyskanych punktów: 98,59; - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,92; - oferta nr 4 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 87,78; - oferta nr 6 - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,48.
Data zamieszczenia informacji