Nr postępowania DZ/IB/341/058/11

Rozbudowa ul. Kosynierskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 376.649,47 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 77,30; - oferta nr 2 - ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg - Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,10; - oferta nr 3 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji