Nr postępowania DZ/UD/341/061/11

Remont chodników w ul. Głazowej w Poznaniu (Zadanie 1) oraz w ul. Piotra Skargi w Poznaniu (Zadanie 2)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - dla Zadania 1 - oferta złożona przez Piotra Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pita-Bud, os. 40 Lecia PRL 2/4, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 257.000,64 zł; - dla Zadania 2 ? oferta złożona przez Drogbet Wieczorek Sp. jawna, Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 142.230,84 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT?BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 88,71 dla Zadania 1; 92,16 dla Zadania 2; - oferta nr 2 ? Piotr Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pita-Bud, os. 40 Lecia PRL 2/4, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100,00 dla Zadania 1; 95,71 dla Zadania 2; - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,06 dla Zadania 1; 85,35 dla Zadania 2; - oferta nr 4 - Drogbet Wieczorek Sp. jawna, Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 96,23 dla Zadania 1; 100,00 dla Zadania 2.
Data zamieszczenia informacji