Nr postępowania DZ/EL/341/054/11

Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów, komórkowych aparatów telefonicznych oraz akcesoriów dla ZDM.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, z ceną brutto: 94.825,23 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 58,08; ? oferta nr 2 ? POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 51,57; ? oferta nr 3 ? Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji