Nr postępowania DZ/UD/341/067/11

Remont jezdni i chodników w ul. Sowińskiego na odcinku
od ul. Promienistej do ul. Pogodnej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Piotra Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pita-Bud, os. 40 Lecia PRL 2/4, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 171.589,49 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,99; - oferta nr 2 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 86,78; - oferta nr 3 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 90,58; - oferta nr 4 ? Piotr Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pita-Bud, os. 40 Lecia PRL 2/4, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 - ?POL ? DRÓG Kościan? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 92,15; - oferta nr 6 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 75,34.
Data zamieszczenia informacji