Nr postępowania DZ/RB/341/046/11

Wykonanie prac utrzymaniowych przy pionowych urządzeniach bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania.

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla Zadnia nr 3 - Wykonanie umycia tablic systemu informacji miejskiej dla kierujących pojazdami. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy Wykonawcy, którego ofertę wcześniej wybrano dla wyżej wymienionego zadania (tj. Zdzisława Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Technicznych E.W.A, ul. Szosa Okrężna 6a/16, 87-100 Toruń? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 24.05.2011r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Janusza Ziębę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRAWPOL Roboty Drogowe i Utrzymanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, z ceną brutto ? 6.666,60 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji