Nr postępowania DZ/IB/341/068/11

Budowa oświetlenia w ul. Laurowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 40.001,30 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 ? Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Usługi Elektryczne i Dźwigowe?, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 67,10; - oferta nr 4 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 60,58; - oferta nr 5 - Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ?ENERGO-TECH? Eugeniusz Pawlikowski, Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 84,51.
Data zamieszczenia informacji