Nr postępowania DZ/UD/341/083/11

Remont jezdni i chodników w ul. Józefa Paszty w Poznaniu ? etap I

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, którą złożył pan Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT ? POL Michał Siejek, ul. Syrenia 8A, 61-017 Poznań, z ceną brutto: 357.048,64 zł . PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ?Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 82,99; ? oferta nr 2 - Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT ? POL, ul. Syrenia 8A, 61-017 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 3 ? MATT s. c., ul. Poznańska 62 a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 77,04; ? oferta nr 4 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 76,42. ? oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 63,75; ? oferta nr 6 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 87,22;
Data zamieszczenia informacji