Nr postępowania DZ/UD/341/171/06

Dostawa i montaż pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących montowanych na przejściach dla pieszych na terenie miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo z ceną brutto: 163.589,80 zł
Data zamieszczenia informacji