Nr postępowania DZ/IB/341/081/11

Remont przejścia podziemnego ?Międzyosiedlowa? pod
ul. Ks. Mieszka I oraz kładki dla pieszych ?Międzyosiedlowa? nad PST w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez MOSTY POZNAŃ Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu (61-362) przy ul. Fortecznej 12 blok E, z ceną brutto 1 567 188,51 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. jawna, ul. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 71; - oferta nr 2 ? złożona przez MOSTY Poznań Sp. z o. o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 3 ? złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JAWAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce, liczba uzyskanych punktów: 87,8. - oferta nr 4 ? złożona przez FEROCO S.A., ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 56,8. - oferta nr 5 - złożona przez MOST Sp. z o.o., ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot, liczba uzyskanych punktów: 67,2.
Data zamieszczenia informacji