Nr postępowania DZ/UD/341/091/11

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 902.956,48 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 63,67; - oferta nr 2 - Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 75,92; - oferta nr 3 ? ?POL ? DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 84,07; - oferta nr 4 - Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, liczba uzyskanych punktów: 75,07.
Data zamieszczenia informacji