Nr postępowania DZ/UTZ/341/087/11

Specjalistyczny przegląd drzewostanu przyulicznego na terenie ulic administrowanych przez ZDM w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: części I, II i V ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: części III i IV: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części I, II oraz V uznana została oferta złożona przez p. Alinę Rachwał, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alina Rachwał Biuro Projektowe EKOsystem, z siedzibą w miejscowości Glinik Górny nr 142, gm. Gogołów (38-131), z cenami brutto: część I ? Grunwald: 8 514,00 pln; część II ? Jeżyce: 17 523,00 pln; część V ? Wilda: 3 465,00 pln. Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania: część III ? Nowe Miasto oraz część IV ? Stare Miasto na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania (w zakresie wskazanych części) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Wykonanie przeglądu drzewostanu przyulicznego zostanie we wskazanym zakresie powierzone w drodze porozumienia Zakładowi Lasów Poznańskich (status: zakład budżetowy gospodarki komunalnej), na warunkach korzystniejszych niż oferowane w ramach prowadzonego postępowania. Zamawiający powziął wiadomość o możliwości wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia przez Zakład Lasów Poznańskich dopiero po wszczęciu przedmiotowego postępowania PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Alina Rachwał Biuro Projektowe EKOsystem, Glinik Górny 142, 38-131 Gogołów, liczba uzyskanych punktów: część I - 100 ; część II - 100; część V: 100. - oferta nr 2 ? Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni KERRIA Piórkowski, Gebler Sp.j. ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło; liczba uzyskanych punktów: część I ? 50,9; część II ? 45,8; część V: 50,9. - oferta nr 3 ? Lidia Tokarska Firma Handlowo-Usługowa Zielony Salon, ul. Gałczyńskiego 15a, 62-050 Mosina; liczba uzyskanych punktów: część I ? 64,5; część II ? 75,3; część V: 41,1. - oferta nr 4 ? Zofia Smolorz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Zofia Smolorz, ul. Hołdunowska 77, 43-143 Lędziny; liczba uzyskanych punktów: część I - 34; część II ? 36,6; część V: 30,6. - oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów; liczba uzyskanych punktów: część V: 14.
Data zamieszczenia informacji