Nr postępowania DZ/IB/341/093/11

Budowa ul. Poznańskie Sady i Uprawnej oraz skrzyżowania ul. Rodawskiej ? Skibowej- Glebowej- Uprawnej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska i Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotokowo, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto 4.089.646,19 zł PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań i Henryk Wojkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ Swarzędz ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 86,55; - oferta nr 2 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska i Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL ul. Srebrna 2, Złotokowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 3 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 72,98. - oferta nr 4 ? POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 79,12. - oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 70,86.
Data zamieszczenia informacji