Nr postępowania DZ/UD/341/084/11

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń powierzchni zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wcześniej wybrano dla części I i części II zamówienia (tj. Filipa Kamińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo ? Ogólnobudowlany, Bogucin, ul. Jaśminowa 17, 62-006 Kobylnica ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 01.08.2011r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, z ceną brutto dla I części zamówienia: 145.000,00 zł oraz dla II części zamówienia: 75.000,00 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji