Nr postępowania DZ/UL/341/097/06

przetarg nieograniczony na dostawę samochodów dostawczych

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: ?TRANS-POZ? S.A. Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego, ul. Wieruszowska 2/8, 60-166 Poznań, z ceną brutto ZADANIE A: 66.978,00 zł, ZADANIE B: 81.130,00 zł
Data zamieszczenia informacji