Nr postępowania DZ/UI/341/172/06

Montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Energetykę Poznańską, Zakład Oświetlenia Drogowego Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, z ceną brutto: 299.723,74 zł.
Data zamieszczenia informacji