Nr postępowania DZ/RB/341/094/11

Modernizacja systemu sterowania ruchem ? etap 1

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: - Andrzeja Wołodźko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wołodźko ?AWOTEL?, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań, z ceną brutto: 368.486,62 zł dla I części zamówienia ? zadanie 2 oraz z ceną brutto: 203.586,16 zł dla części IV zamówienia ? zadanie 14; - ATREM S.A., ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 253.224,45 zł dla II części zamówienia ? zadanie 5 oraz z ceną brutto: 348.074,13 zł dla części V zamówienia ? zadanie 13. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Andrzeja Wołodźko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wołodźko ?AWOTEL?, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla I części zamówienia ? zadanie 2: 100, dla IV części zamówienia 100; - oferta nr 2: ATREM S.A., ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów 25,04 dla I części zamówienia - zadanie 2; 100 dla II części zamówienia - zadanie 5; 29,26 dla IV części zamówienia - zadanie 14; 100 dla V części zamówienia - zadanie 13.
Data zamieszczenia informacji