Nr postępowania DZ/IB/341/101/11

Budowa oświetlenia ulic: Barwickiej, Szczecińskiej i Okoneckiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Michał Zieliński Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto 103 997,36 pln. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 77,3. - oferta nr 2 ? złożona przez p. Eugeniusza Pawlikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eugeniusz Pawlikowski Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH, ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 76,8. - oferta nr 3 ? złożona przez p. Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Michał Zieliński Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 100
Data zamieszczenia informacji