Nr postępowania DZ/IB/341/102/11

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Szwajcarskiej na odc. od ul. abpa W. Dymka do wjazdu w ul. Kurlandzką oraz w ul. Kurlandzkiej na odc. od ul. Barana do wjazdu w ul. Szwajcarską.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR-BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, z ceną brutto: 966.801,88 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 89,70; - oferta nr 2- Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 90,01; - oferta nr 3 - ?POL-DRÓG KOŚCIAN? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 86,05; - oferta nr 4 - ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,81; - oferta nr 5 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 96,90; - oferta nr 6 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL?, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań oraz Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? P.P.U.H., os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, reprezentowani przez Jarosława Grześkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL?, liczba uzyskanych punktów: 97,53; - oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR-BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 8 - Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 82,96.
Data zamieszczenia informacji