Nr postępowania DZ/UD/341/104/11

Remont nawierzchni chodników w ul. Drużynowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 170.187,67 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT?BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 99,50; - oferta nr 2 - Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,43; - oferta nr 3 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. J. II Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,31; - oferta nr 4? Drogbet Wieczorek Sp. j., ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 90,67; - oferta nr 5 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 6 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,12; - oferta nr 7 - Piotr Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pita-Bud, os. 40 Lecia PRL 2/4, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 86,84.
Data zamieszczenia informacji