Nr postępowania DZ/UD/341/108/11

Interwencyjne wypompowywanie mieszaniny wody opadowej, wody roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi publicznej na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 223 poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, z ceną brutto: 184.500,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji