Nr postępowania DZ/UI/341/097/11

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 16 października 2011r. do 15 kwietnia 2012r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadań ZU I, ZU II, ZU VI, K I, K II, K VI, Z I, Z II, Z VI: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznano: - dla zadania ZU I - w Rejonie I ? Stare Miasto-Centrum, ofertę nr 3 złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 3.242.170,80 zł; - dla zadania ZU II - w Rejonie II ? Stare Miasto-Północ, ofertę nr 6 złożoną przez ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 2.373.840,00 zł; - dla zadania ZU VI - w Rejonie VI ? Jeżyce, ofertę nr 3 złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 3.707.337,60 zł; - dla zadania K I - w Rejonie I ? Stare Miasto-Centrum, ofertę nr 6 złożoną przez ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 467.875,44 zł; - dla zadania K II - w Rejonie II ? Stare Miasto-Północ, ofertę nr 6 złożoną przez ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 231.984,00 zł; - dla zadania K VI - w Rejonie VI ? Jeżyce, ofertę nr 3 złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 240.148,80 zł; - dla zadania Z I - w Rejonie I ? Stare Miasto-Centrum, ofertę nr 6 złożoną przez ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 18.748,80 zł; - dla zadania Z II - w Rejonie II ? Stare Miasto- Północ, ofertę nr 6 złożoną przez ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 68.644,80 zł; - dla zadania Z VI - w Rejonie VI ? Jeżyce, ofertę nr 4 złożoną przez Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI S.C., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 110.376,00 zł; PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 3: wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla zadania ZU I: 100,00; dla zadania ZU VI: 100,00; dla zadania K VI: 100,00, - oferta nr 4: Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI S.C., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania Z VI: 100,00; - oferta nr 6: ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla zadania ZU II: 100,00; dla zadania K I: 100,00; dla zadania K II: 100,00; dla zadania Z I: 100,00; dla zadania Z II: 100,00.
Data zamieszczenia informacji