Nr postępowania DZ/UI/341/097/11

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 16 października 2011r. do 15 kwietnia 2012r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadań ZU V, K V, Z V: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznano: - dla zadania ZU V - w Rejonie V ? Grunwald, ofertę nr 2 złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 2.929.924,66 zł; - dla zadania K V - w Rejonie V ? Grunwald, ofertę nr 2 złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 215.695,87 zł; - dla zadania Z V - w Rejonie V ? Grunwald, ofertę nr 2 złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 51.094,80 zł; Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena (100 %) Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: EKO ? TOM Turguła Sp. j., ul. Rumiankowa 11, 61-680 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania K V: 89,60; - oferta nr 2: wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla zadania ZU V: 100,00; dla zadania K V: 100,00; dla zadania Z V: 100,00,
Data zamieszczenia informacji