Nr postępowania DZ/UI/341/097/11

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 16 października 2011r. do 15 kwietnia 2012r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadań ZU III, ZU IV, ZU VII, K III, K IV, K VII, Z III, Z IV, Z VII: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznano: - dla zadania ZU III - Rejon III ? Nowe Miasto ? Północ ? oferta nr 5 złożona przez SITA Wrocław Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, z cena brutto 2.034.517,76 zł; - dla zadania ZU IV - Rejon IV ? Nowe Miasto ? Południe ? oferta nr 5 złożona przez SITA Wrocław Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, z cena brutto 2.133.258,90 zł; - dla zadania ZU VII - Rejon VII ? Wilda - oferta nr 5 złożona przez SITA Wrocław Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, z cena brutto 1.785.373,68 zł; - dla zadania K III - Rejon III ? Nowe Miasto ? Północ ? oferta nr 4 złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI S.C., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto 49.235,04 zł; - dla zadania K IV - Rejon IV ? Nowe Miasto ? Południe - oferta nr 5 złożona przez SITA Wrocław Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, z cena brutto 51.175,80 zł; - dla zadania K VII - Rejon VII ? Wilda - oferta nr 5 złożona przez SITA Wrocław Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, z cena brutto 128.255,40 zł; - dla zadania Z III ? Rejon III - Nowe Miasto ? Północ - oferta nr 4 złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI S.C., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto 54.216,00 zł; - dla zadania Z IV - Rejon IV ? Nowe Miasto ? Południe ? oferta nr 2 złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto 77.349,60 zł; - dla zadania Z VII - Rejon VII ? Wilda - oferta nr 2 złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto 26.693,28 zł. Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena (100 %) Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: EKO ? TOM Turguła Sp. j., ul. Rumiankowa 11, 61-680 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania K III: 64,44; - oferta nr 2: wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla zadania ZU IV: 86,82; dla zadania ZU VII: 89,22; dla zadania K IV: 67,71; dla zadania K VII: 58,04; dla zadania Z IV: 100,00; dla zadania Z VII: 100,00; - oferta nr 3: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek Sobański Spółka Jawna, ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania ZU III: 87,87; - oferta nr 4: Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI S.C., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania K III: 100,00; liczba uzyskanych punktów dla zadania Z III: 100,00; - oferta nr 5: SITA Wrocław Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, liczba uzyskanych punktów dla zadania ZU III: 100,00; dla zadania ZU IV: 100,00; dla zadania ZU VII: 100,00; dla zadania K III: 89,23; dla zadania K IV: 100,00; dla zadania K VII: 100,00; dla zadania Z III: 76,06; dla zadania Z IV: 71,76; dla zadania Z VII: 64,30; - oferta nr 6: ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania K III: 96,67.
Data zamieszczenia informacji