Nr postępowania DZ/UD/341/114/11

Remont chodników w ul. Rejtana w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Piotra Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pita-Bud, os. 40 Lecia PRL 2/4, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 58.621,55 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Tomasz Pewniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PEWNIAK Tomasz Pewniak, ul. Skryta 16, 62-050 Mosina, liczba uzyskanych punktów: 54,14; ? oferta nr 2 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 88,67; ? oferta nr 3 ? Piotr Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pita-Bud, os. 40 Lecia PRL 2/4, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 4 - Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 79,48. ? oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań liczba uzyskanych punktów: 64,22; ? oferta nr 6 - Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 78,89.
Data zamieszczenia informacji