Nr postępowania DZ/IB/341/119/11

Budowa ulicy Kościerzyńskiej na odcinku od ulicy Oliwskiej do ulicy Gniewskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 240.155,81 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Andrzej Szeszuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych ?DROGOPAL?, ul. Przemysława 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: 77,87; - oferta nr 2 - Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 84,58; - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 - Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL?, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,66.
Data zamieszczenia informacji